เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้

แผนจัดเก็บและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ

แผนจัดเก็บและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง