เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที 4 สายจากบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองซำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง