เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

งาน สปสช.

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบองค์รวม

ผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลกงรถส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จะต้องงดอาหารก่อนนอน เพื่อไปเจาะเลือดและรับยาที่สถานีอนามัย การเดินทางค่อนข้างลำบาก บางหมู่บ้านต้องนั่งรถไปพร้อมกับรถรับส่งนักเรียน ข