เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

งาน สปสช.

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค (ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปี

บ้านเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ในการอยู่อาศัย แต่ปัจจุบัน คนเราไปทำงานนอกบ้าน จึง ทำให้ เราไม่มีการจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด การปรุง-ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดแ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง