เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

งาน สปสช.

โครงการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๕๙

จากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ซึ่งโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคและมีการระบาดเกือบทั้งปีและจะพบมากในฤดูฝน ซึ่งมีการป้องกันคืเอกสารที่เกี่ยวข้อง