เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เอกสารที่เกี่ยวข้อง