เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

งาน สปสช.

แผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

                       

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ

 

 

 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

 

แผนงาน / โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ   

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 255๙

 

 

ลำดับ

 

ชื่อโครงการ

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒๕๕๙

๑๗,๐๐๐

 

 

 

๑๗,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

2

 โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบองค์รวม

๑๐,๐๐๐

 

 

 

๑๐,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

3

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และโภชนาการเกิน

๓๓,๐๐๐

 

 

 

๓๓,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

 

4

โครงการตรวจเลือดหาสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง

2๖,๓๐๐

 

 

 

2๖,๓๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

5

โครงการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร  พัฒนาการ ทันตกรรม

สาธารณสุข ในเด็ก ๐-๖ ปีและเด็กวัยเรียน    

๑๕,๓๔๕

 

 

 

๑๕,๓๔๕

 

รพสต.ซ่าเลือด

6

โครงการชาวตำบลกงรถใส่ใจสุขภาพปากและฟัน

๑๗,๖๐๓

 

 

 

๑๗,๖๐๓

 

รพสต.ซ่าเลือด

7

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน

๑๖,๖๕๐

 

 

 

๑๖,๖๕๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

8

โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ปี 255๙        

๓๒,๑๐๐

 

 

 

๓๒,๑๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

9

โครงการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปี ๒๕๕๙

๖๗,๐๐๐

 

 

 

๖๗,๐๐๐

 

ชมรม อสม.

ตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

10

โครงการติดตามผลการรักษา  การส่งต่อ-ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะตาต้อกระจก ประจำปี 255๙

๓๐,๐๐๐

 

 

 

๓๐,๐๐๐

 

กองสาธารณสุขฯ

11

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค(ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปี ๒๕๕๙)

๔5,000

 

 

 

๔5,000

 

ชมรม อสม.

ตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

12

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแบบแอโรบิค   

5,000

 

 

 

5,000

 

ชมรม อสม.

บ้านกงรถ

13

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแบบแอโรบิค   

      5,000

 

 

 

5,000

 

ชมรม อสม.

บ้านหัวทำนบ

14

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและระบบบริหารกองทุน

47,000

 

 

 

47,000

 

คณะกรรมการกองทุน

15

โครงการป้องกันภัยพิบัติและโรคระบาดฉุกเฉิน

   ๑๖,000

 

 

 

๑๖,000

 

คณะกรรมการกองทุนฯ

16

โครงการการให้ความรู้การวางแผนครอบครัวและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน

๒0,000

 

 

 

๒0,000

 

สภาเยาวชนตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

๑๗

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน

๒๐,๐๐๐

 

 

 

๒๐,๐๐๐

 

สภาเยาวชนตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

 

รวมเป็นเงินทั้งหมด

42๒,๙๙๘.0-

ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

 โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบองค์รวม

๑๐,๐๐๐

 

 

 

๑๐,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

2

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และโภชนาการเกิน

๓๓,๐๐๐

 

 

 

๓๓,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

 

3

โครงการตรวจเลือดหาสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง

2๖,๓๐๐

 

 

 

2๖,๓๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

4

 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒๕๕๙      

๑๗,๐๐๐

 

 

 

๑๗,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

โครงการชาวตำบลกงรถใส่ใจสุขภาพปากและฟัน

๑๗,๖๐๓

 

 

 

๑๗,๖๐๓

 

รพสต.ซ่าเลือด

โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ปี 255๙        

๓๒,๑๐๐

 

 

 

๓๒,๑๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเป็นเงิน

๑๓๖,๐๐๓

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ ๒  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๒  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

โครงการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปี ๒๕๕๙

๖๗,๐๐๐

 

 

 

๖๗,๐๐๐

 

ชมรม อสม.

ตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

2

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค(ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปี ๒๕๕๙)

๔5,000

 

 

 

๔5,000

 

ชมรม อสม.

ตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

3

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแบบแอโรบิค   

5,000

 

 

 

5,000

 

ชมรม อสม.

บ้านกงรถ

4

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแบบแอโรบิค   

      5,000

 

 

 

5,000

 

ชมรม อสม.

บ้านหัวทำนบ

5

โครงการการให้ความรู้การวางแผนครอบครัวและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน

๒0,000

 

 

 

๒0,000

 

สภาเยาวชนตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

6

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน

๒๐,๐๐๐

 

 

 

๒๐,๐๐๐

 

สภาเยาวชนตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

 

รวมเป็นเงิน

1๖๒,000.0-

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

 

ประเภทที่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก  ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก  ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

โครงการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร  พัฒนาการ ทันตกรรม

สาธารณสุข ในเด็ก ๐-๖ ปีและเด็กวัยเรียน    

๑๕,๓๔๕

 

 

 

๑๕,๓๔๕

 

รพสต.ซ่าเลือด

2

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน

๑๖,๖๕๐

 

 

 

๑๖,๖๕๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

3

โครงการติดตามผลการรักษา  การส่งต่อ-ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะตาต้อกระจก ประจำปี 255๙

๓๐,๐๐๐

 

 

 

๓๐,๐๐๐

 

กองสาธารณสุขฯ

 

                            รวมเป็นเงิน

๖๑,๙๙๕.-

ตัวอักษร (หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ ๔. กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๔. กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและระบบบริหารกองทุน

47,000

 

 

 

47,000

 

คณะกรรมการกองทุน

 

รวมเป็นเงิน

47,000.-

ตัวอักษร (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ ๕  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๕  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

โครงการป้องกันภัยพิบัติและโรคระบาดฉุกเฉิน

๑๖,000

 

 

 

๑๖,000

 

คณะกรรมการกองทุนฯ

 

รวมเป็นเงิน

๑๖,000.-

ตัวอักษร ( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

 

 

 

                       

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ

 

 

 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

 

แผนงาน / โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ   

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 255๙

 

 

ลำดับ

 

ชื่อโครงการ

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒๕๕๙

๑๗,๐๐๐

 

 

 

๑๗,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

2

 โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบองค์รวม

๑๐,๐๐๐

 

 

 

๑๐,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

3

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และโภชนาการเกิน

๓๓,๐๐๐

 

 

 

๓๓,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

 

4

โครงการตรวจเลือดหาสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง

2๖,๓๐๐

 

 

 

2๖,๓๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

5

โครงการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร  พัฒนาการ ทันตกรรม

สาธารณสุข ในเด็ก ๐-๖ ปีและเด็กวัยเรียน    

๑๕,๓๔๕

 

 

 

๑๕,๓๔๕

 

รพสต.ซ่าเลือด

6

โครงการชาวตำบลกงรถใส่ใจสุขภาพปากและฟัน

๑๗,๖๐๓

 

 

 

๑๗,๖๐๓

 

รพสต.ซ่าเลือด

7

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน

๑๖,๖๕๐

 

 

 

๑๖,๖๕๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

8

โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ปี 255๙        

๓๒,๑๐๐

 

 

 

๓๒,๑๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

9

โครงการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปี ๒๕๕๙

๖๗,๐๐๐

 

 

 

๖๗,๐๐๐

 

ชมรม อสม.

ตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

10

โครงการติดตามผลการรักษา  การส่งต่อ-ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะตาต้อกระจก ประจำปี 255๙

๓๐,๐๐๐

 

 

 

๓๐,๐๐๐

 

กองสาธารณสุขฯ

11

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค(ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปี ๒๕๕๙)

๔5,000

 

 

 

๔5,000

 

ชมรม อสม.

ตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

12

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแบบแอโรบิค   

5,000

 

 

 

5,000

 

ชมรม อสม.

บ้านกงรถ

13

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแบบแอโรบิค   

      5,000

 

 

 

5,000

 

ชมรม อสม.

บ้านหัวทำนบ

14

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและระบบบริหารกองทุน

47,000

 

 

 

47,000

 

คณะกรรมการกองทุน

15

โครงการป้องกันภัยพิบัติและโรคระบาดฉุกเฉิน

   ๑๖,000

 

 

 

๑๖,000

 

คณะกรรมการกองทุนฯ

16

โครงการการให้ความรู้การวางแผนครอบครัวและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน

๒0,000

 

 

 

๒0,000

 

สภาเยาวชนตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

๑๗

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน

๒๐,๐๐๐

 

 

 

๒๐,๐๐๐

 

สภาเยาวชนตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

 

รวมเป็นเงินทั้งหมด

42๒,๙๙๘.0-

ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๑  กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

 โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบองค์รวม

๑๐,๐๐๐

 

 

 

๑๐,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

2

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และโภชนาการเกิน

๓๓,๐๐๐

 

 

 

๓๓,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

 

3

โครงการตรวจเลือดหาสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง

2๖,๓๐๐

 

 

 

2๖,๓๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

4

 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒๕๕๙      

๑๗,๐๐๐

 

 

 

๑๗,๐๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

โครงการชาวตำบลกงรถใส่ใจสุขภาพปากและฟัน

๑๗,๖๐๓

 

 

 

๑๗,๖๐๓

 

รพสต.ซ่าเลือด

โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ปี 255๙        

๓๒,๑๐๐

 

 

 

๓๒,๑๐๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเป็นเงิน

๑๓๖,๐๐๓

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ ๒  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๒  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

โครงการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปี ๒๕๕๙

๖๗,๐๐๐

 

 

 

๖๗,๐๐๐

 

ชมรม อสม.

ตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

2

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค(ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปี ๒๕๕๙)

๔5,000

 

 

 

๔5,000

 

ชมรม อสม.

ตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

3

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแบบแอโรบิค   

5,000

 

 

 

5,000

 

ชมรม อสม.

บ้านกงรถ

4

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแบบแอโรบิค   

      5,000

 

 

 

5,000

 

ชมรม อสม.

บ้านหัวทำนบ

5

โครงการการให้ความรู้การวางแผนครอบครัวและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน

๒0,000

 

 

 

๒0,000

 

สภาเยาวชนตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

6

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน

๒๐,๐๐๐

 

 

 

๒๐,๐๐๐

 

สภาเยาวชนตำบลกงรถ/กองสาธารณสุขฯ

 

รวมเป็นเงิน

1๖๒,000.0-

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

 

ประเภทที่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก  ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๓  กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก  ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

โครงการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร  พัฒนาการ ทันตกรรม

สาธารณสุข ในเด็ก ๐-๖ ปีและเด็กวัยเรียน    

๑๕,๓๔๕

 

 

 

๑๕,๓๔๕

 

รพสต.ซ่าเลือด

2

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน

๑๖,๖๕๐

 

 

 

๑๖,๖๕๐

 

รพสต.ซ่าเลือด

3

โครงการติดตามผลการรักษา  การส่งต่อ-ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะตาต้อกระจก ประจำปี 255๙

๓๐,๐๐๐

 

 

 

๓๐,๐๐๐

 

กองสาธารณสุขฯ

 

                            รวมเป็นเงิน

๖๑,๙๙๕.-

ตัวอักษร (หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ ๔. กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๔. กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและระบบบริหารกองทุน

47,000

 

 

 

47,000

 

คณะกรรมการกองทุน

 

รวมเป็นเงิน

47,000.-

ตัวอักษร (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ ๕  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 

 

ลำดับ

 

ประเภทที่ ๕  กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 

งบรวม

แหล่งงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

PP

เงินบำรุง

อปท.

กองทุนตำบล

งบค่าเสื่อม

 

1

โครงการป้องกันภัยพิบัติและโรคระบาดฉุกเฉิน

๑๖,000

 

 

 

๑๖,000

 

คณะกรรมการกองทุนฯ

 

รวมเป็นเงิน

๑๖,000.-

ตัวอักษร ( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)