เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

งาน สปสช.

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ

ประกาศ

 เรื่อง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกงรถพ.ศ. 2557

.........................................................

                ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น  เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงาน  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลกงรถ  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ พ.ศ. 2557”

                ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                ข้อ 3  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ 4  ที่ตั้ง  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ  หมู่ที่ 3  ตำบลกงรถ  อำเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

                ข้อ 5  ในระเบียบนี้

                “เทศบาลตำบล”  หมายความว่า  เทศบาลตำบลกงรถ

                “สภาเทศบาลตำบล”  หมายความว่า  สภาเทศบาลตำบลกงรถ   

                “กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

                “คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ

                “การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานกำหนด

                “สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

                “หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

                “หน่วยงานสาธารณสุข”หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง  แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

                “หน่วยงานอื่น” หมายความว่า  หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงแต่อาจดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัด สถาบันการศึกษา เป็นต้น

                “ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน  ที่มีการรวมกันเป็นกลุ่ม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งมีการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

ข้อ 6  ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

หมวดที่ 1

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

--------------------------------

                ข้อ 7  เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในตำบลกงรถ  ได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  และมีคุณภาพมาตรฐาน

                ข้อ 8  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่และเด็ก   ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง

และผู้ป่วยเรื้อรัง  ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                ข้อ 9  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                ข้อ 10  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                ข้อ 11  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง

 

หมวดที่ 2

สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ

--------------------------------

                ข้อ 12  สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                (1) มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตำบล

กงรถ  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

                (2) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

หมวดที่ 3

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

--------------------------------

                ข้อ 13  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย

 1.   นายเฉลิมพร   หนูแก้ว                            นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ                          ประธานกรรมการ
 2.    นายจุน  อินทร์มณี                                 กำนันตำบลกงรถ                                                        รองประธานกรรมการ
 3.   นายทรงศักดิ์  โพธิ์ชัย                               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสี่แยก                    รองประธานกรรมการ
 4.   นายสนาม  สารารัมย์                                                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ                กรรมการ
 5.  นางมธุริน  แก้วมะไล                               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ                กรรมการ                  
 6.    นางระดา      หอมจันทร์                            ผอ.รพสต.ซ่าเลือด                              กรรมการบริหารกองทุนฯ
 7.     นายชม                         พุทะคาน               อสม.ตำบลกงรถ                  กรรมการบริหารกองทุนฯ
 8. นางยิ่งลักษณ์          สาลีรัมย์                  อสม.ตำบลกงรถ                  กรรมการบริหารกองทุนฯ
 9.     นายหนูนา                   มูลยาพอ                ผู้แทนหมู่บ้าน                      กรรมการบริหารกองทุนฯ
 10. นายประมวล              ชุมกว้าง                 ผู้แทนหมู่บ้าน                      กรรมการบริหารกองทุนฯ
 11. นางกนกวรรณ           สันติธรรมการ      ผู้แทนหมู่บ้าน                      กรรมการบริหารกองทุนฯ
 12. นายเกษม                    กระบัตรทอง        ผู้แทนหมู่บ้าน                      กรรมการบริหารกองทุนฯ
 13.    นายณัฐพงษ์            รักพินิจ                 ผู้แทนหมู่บ้าน                      กรรมการบริหารกองทุนฯ
 14.    นายสมัย                      เพ็งลาภ                 ปลัดเทศบาลตำบลกงรถกรรมการและเลขานุการฯ
 15.    นายนฤบล                   มณีเนตร   หัวหน้ากองสาธารณสุขฯกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ

ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริหารกองทุน           

               ข้อ  14  คณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                (1) จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินการที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข  กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                (2) ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน  ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                (3) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานหรืองบดุล  เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนำเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

                (4) รับผิดชอบการเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน

ในระบบหลักประกันสุขภาพ  ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(5) จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามความจำเป็น

                ข้อ15คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอยู่ในวาระ คราวละ ๔ ปี

                ข้อ 16  เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยู่ในตำแหน่งครบวาระ๔ปีหรือพ้นจากตำแหน่ง แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใหม่

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่ง

เพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่

เข้ารับหน้าที่

                ข้อ 17  เมื่อตำแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 13 (2) (4) และ(5) ว่างลงเพราะเหตุใดนอกจากครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง  และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

                ในกรณีประธานกรรมการ (นายกเทศมนตรีตำบล) หมดวาระให้ปลัดเทศบาลตำบล ทำหน้าที่เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพแทน  และหากปลัดเทศบาลตำบลมีการโอน(ย้าย) ให้ผู้ทำหน้าที่รักษาการปลัดทำหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

ในกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 13 (2) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเทศบาลตำบล  ให้เทศบาลตำบลเสนอญัตติเข้าสภาเทศบาลตำบลเพื่อคัดเลือกผู้แทน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำแหน่งที่ว่างลง

                ข้อ 18  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                (1) ครบกำหนดวาระ

                (2) ตาย 

                (3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                (4) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

                (5) พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี

                (6) ต้องโทษจำคุกฐานกระทำความผิดในคดีอาญา  ยกเว้นการกระทำความผิดลหุโทษหรือกระทำความผิดโดยประมาท

                (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

                (8) เป็นบุคคลล้มละลาย

                (9) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ 13 (2)-(5)

                (10) โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ 19  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อยสามเดือนต่อ

หนึ่งครั้ง  โดยต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม

ข้อ 20  มีระเบียบวาระในการประชุม   และในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น

 

 

/ข้อ 21...

ข้อ 21  มติที่ประชุมให้ใช้ฉันทามติ (ความเห็นพร้อม) เป็นเกณฑ์มากกว่าการตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมากบังคับ  หรืออาจจะใช้มติที่ประชุมเสียงข้างมากก็ได้   การลงมติให้กระทำโดยเปิดเผยหรือวิธีลับทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง ซึ่งถือเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 22  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ

มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ

ข้อ 23  คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานทำหน้าที่ตามบทบาทในคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งลงนามโดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ  แต่รับเบี้ยประชุมได้

ข้อ 24  มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงค้นคว้าโดยมอบให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามและรับผิดชอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง

ข้อ 25  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการถือเป็นวาระประจำที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ-จ่าย และสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อ 26  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้รับเบี้ยประชุมครั้งละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน  โดยจะต้องเข้าร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม

ในแต่ละครั้ง

 

หมวดที่ 4

การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

--------------------------------

ข้อ 27  เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มาจาก

(1) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(2) เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลตำบลกงรถ

(3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน

(4) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 

 

                 

                ข้อ 28   บรรดาเงินรายรับในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้นำส่งเข้าบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ  .”    ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สาขาห้วยแถลง    ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 191-2-88139-5

ข้อ 29  การรับเงินเข้ากองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็นเงินสด  เช็ค  ตั๋วแลกเงิน

หรือธนาณัติ

ข้อ 30  การรับเงินกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลตำบลกงรถ หรือการรับเงินทางธนาคาร ให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินธนาคาร

เป็นหลักฐานหรือใช้หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 31  ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินและนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงิน

                ข้อ 32  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอาจสั่งจ่ายเงินที่ได้รับตามข้อ 27 ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการอนุมัติ ดังนี้

(1) สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีแก่หน่วยบริการในเขตพื้นที่

(2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น หรือสถานบริการทางเลือก เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

(3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

(4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารหรือพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้

ต้องไม่เกินร้อยละสิบ  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของระบบหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น

ข้อ 33  วิธีการจ่ายเงินกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้

(1) จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ

(2) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 34  การจ่ายเงินตามข้อ 33 ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทำได้

/ข้อ 35....

                ข้อ 35  การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  ใบสำคัญรับเงิน  หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการกำหนด เก็บไว้ให้ตรวจสอบ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงิน

ทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน

ข้อ 36  ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาห้วยแถลง ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ ”

ข้อ 37  การเปิดบัญชี ตามข้อ 36 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก 3  คน  มีอำนาจลงนามร่วมกันในการเปิดบัญชี และเบิกจ่ายเงินจากบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารตามจำนวนที่คณะกรรมการอนุมัติ  ส่วนการเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีอำนาจ 2 ใน 4  คน

ที่ร่วมกันลงนามในการเปิดบัญชีเป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่าย

                ข้อ 38  กรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำรองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิน10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน

ข้อ 39  อำนาจการอนุมัติงบประมาณกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพมีดังนี้

                (1) ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสามารถอนุมัติได้  โดยต้องนำเข้าแจ้งคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 

(2) ในกรณีที่วงเงินเกิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้อนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                ข้อ 40  การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้

                (1) ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ถือปฏิบัติ แต่ให้แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก

                (2) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ

                (3) การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากเทศบาลตำบลกงรถ

                (4) ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการรับเงิน-จ่ายเงินและเงินคงเหลือประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีงบประมาณ

                ข้อ 41  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอรายงานการเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาลตำบลกงรถทุกไตรมาส ภายในสามสิบวัน

นับจากวันสิ้นไตรมาส  และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/ข้อ 42  ….

ข้อ 42  การพิจารณางบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถสนับสนุนกิจกรรมได้  4  ลักษณะ ดังนี้คือ

                (1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อให้สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก  ได้แก่ กลุ่มหญิงมีครรภ์  กลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า 6 ปี  กลุ่มเด็กโตและเยาวชน อายุตั้งแต่ 6 ปี ถึงต่ำกว่า 25 ปี  กลุ่มผู้ใหญ่ คือ อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  และกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ

                (2) สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น  เช่น สถานีอนามัย  โรงพยาบาลชุมชน  ศูนย์บริการสาธารณสุข  เป็นต้น

                (3) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

                (4) การบริหารกองทุน/พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและอื่นๆ ไม่เกินร้อยละสิบ เช่น เบี้ยประชุม  อาหารว่าง/กลางวัน  เอกสารการประชุม  ครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน   แลกเปลี่ยนความรู้  จ่ายค่าตอบแทนผู้จัดทำรายงาน   ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมภายนอก  ฯลฯ

ข้อ 43  ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพ สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายและติดตามผลการดำเนินงานโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  จะต้องมีบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพได้ตกลงความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุขนั้นในการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง  สำหรับกลุ่มเป้าหมายใด เป็นจำนวนเท่าใด และงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นเท่าไร  โดยหน่วยบริการจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานสรุปให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ทราบถึงผลการจัดบริการให้สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ด้วย  (ตามแบบที่กำหนดไว้)

(2) การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข จะต้องมีหนังสือหรือบันทึกที่เป็นทางการระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การสนับสนุน) กับหน่วยบริการ (ผู้รับการสนับสนุน)  เพื่อให้มีหลักฐานว่าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมอะไร และอย่างไรโดยประกอบกับหลักฐานการรับ – จ่ายเงินตามระเบียบ (ตามแบบที่กำหนดไว้)

(3) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ต้องทำบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นกิจจะลักษณะระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้ให้การสนับสนุน) กับองค์กรชุมชน (ผู้รับการสนับสนุน)  นั้นๆ  ว่าสนับสนุนในเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร  มีเงื่อนไขอย่างไร  และต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับการสนับสนุนจะต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทราบ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น  (ตามแบบที่กำหนดไว้)

 

 

 

/(4) การ......

(4) การบริหารจัดการกองทุน/ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ และอื่นๆ  ต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำและในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุน การพัฒนากำลังคน   กองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรม และมีการบันทึกเป็น    ลายลักษณ์อักษรถึงมติการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ตามแบบที่กำหนดไว้)

ข้อ 44  การใดที่ไม่ได้กำหนดในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

 

                                                  ประกาศ   ณ  วันที่             เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557

 

                                                                       (ลงชื่อ)

                                                                                                  (นายเฉลิมพร   หนูแก้ว)

                                                  ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ

ประกาศ

 เรื่อง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกงรถพ.ศ. 2557

.........................................................

                ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น  เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงาน  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตำบลกงรถ  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกงรถ พ.ศ. 2557”

                ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                ข้อ 3  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ 4  ที่ตั้ง  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ  หมู่ที่ 3  ตำบลกงรถ  อำเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

                ข้อ 5  ในระเบียบนี้

                “เทศบาลตำบล”  หมายความว่า  เทศบาลตำบลกงรถ

                “สภาเทศบาลต