เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

รายงานการเงิน-การคลัง

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558เอกสารที่เกี่ยวข้อง