เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ต่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง