เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย บันทึกหลักการและเหตุผลเอกสารที่เกี่ยวข้อง