เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง