เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ประกาศ / คำสั่ง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   

แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและให้พนักงานจ้างได้รับการพิจารณา
คำสั่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นประจำปีและให้พนักงานจ้างได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินประจำปีและให้พนักงานครูได้รับการพิจารณาเงินเดือน
คำสั่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินประจำปีและให้พนักงานครูได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีและให้ลูกจ้างประจำได้รับการพิจารณา
แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีและให้ลุกจ้างประจำได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี
คำสั่งแก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและให้พนักงานเทศบาลได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติกรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง