เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   ประกาศสอบราคา
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านซ่าเลือดหมู่ที่ 3 (3ช่วง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางเข้าหมู่บ้านหัวทำนบ - ศาลาประชาคมบ้านหัวทำ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางเข้าหมู่บ้านหัวทำนบ - ศาลาประชาคมบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าโรงเรียน - หน้าวัดบ้านกงรถ หมู่ที่ ๑
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าโรงเรียน - หน้าวัดบ้านกงรถ หมู่ที่ ๑

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางเข้าหมู่บ้านหัวทำนบ - ศาลาประชาคมบ้านหัวทำ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางเข้าหมู่บ้านหัวทำนบ - ศาลาประชาคมบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหน้าโรงเรียน – หน้าวัดบ้านกงรถ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหน้าโรงเรียน – หน้าวัดบ้านกงรถ หมู่ที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง