เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   
ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี
แจ้งวันจัดเก็บภาษีแตละหมู่บ้าน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างม.3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายจากบ้านนายหมั่น เสาพะเนาว์ ถึง บ้านนายเสถียร ทวยมีฤทธิ์บ้านซ่าเลือดหมู่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างม.3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายจากบ้านนายหมั่น เสาพะเนาว์ ถึง บ้านนายเสถียร ทวยมีฤทธิ์บ้านซ่าเลือดหมู่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างม.8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก คสล. บ้านหนองซำหมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางคำปอง รักบุญ - บ้านนายสนั่น ทองธรรมรัตน์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างม7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) บ้านโคกแค หมู่ที่ 7 สายจากประปาบ้านกงรถ หมู่ที1 บ้านโคกแค หมู่ที่ 7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกงรถ หมู่ที่ 1 ถึงถนนลาดยาง บ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลางม.3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายจากบ้านนายหมั่น เสาพะเนาว์ ถึง บ้านนายเสถียร ทวยมีฤทธิ์บ้านซ่าเลือดหมู่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลางม .8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก คสล. บ้านหนองซำหมู่ที่ 8 สายจากบ้านนางคำปอง รักบุญ - บ้านนายสนั่น ทองธรรมรัตน์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง ม.7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) บ้านโคกแค หมู่ที่ 7 สายจากประปาบ้านกงรถ หมู่ที1 บ้านโคกแค หมู่ที่ 7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลางม1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกงรถ หมู่ที่ 1 ถึงถนนลาดยาง บ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่
ก่อสร้างถนนลาดยาง Pavement In Place Recycling สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลางโครงการเกรดปรับผิวถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลกงรถ สายจากบ้านซ่าเลือด
โครงการเกรดปรับผิวถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลกงรถ สายจากบ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 ตำบลกงรถ ถึง บ้านนาตะคุ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลางโครงการเกรดปรับผิวถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลกงรถ สายจากบ้านซ่าเลือด
โครงการเกรดปรับผิวถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลกงรถ สายจากบ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 ตำบลกงรถ ถึง บ้านนาตะคุ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลางโครงการเกรดปรับผิวถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลกงรถ สายจากบ้านซ่าเลือด
โครงการเกรดปรับผิวถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลกงรถ สายจากบ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 ตำบลกงรถ ถึง บ้านนาตะคุ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง หมู่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองบัวรอง -บ้านหนองซำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2559
การแจ้งวันเข้าเก็บภาษีแต่ละหมู่บ้านปี 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2559
การแจ้งวันเข้าเก็บภาษีแต่ละหมู่บ้านปี 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2559
การแจ้งวันเข้าเก็บภาษีแต่ละหมู่บ้านปี 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีประจำปี 2559
การจัเก็บภาษีประจำปี 2559 เทศบาลตำบลกงรถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายหมั่น – นายมัน บ้านโคกแค หมู่ที่ 7 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และขยายไหล่ทางคสล. สายกลางหมู่บ้าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายเงิน – ประปาหมู่บ้าน ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการปรับปรุงหินคลุกสายบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ ๕ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา – บ้านหินโคน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศยื่นแบบเสียภาษีโรงเรีือน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แนะนำการชำระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง