เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที 4 สายจากบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองซำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที 4 สายจากบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองซำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวรอง หมู่ที 4 สายจากบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองซำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คุณลักษณะรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
คุณลักษณะรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง หมู่ 4
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เปิดเผยราคากลางม.8


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลางม.8


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เปิดเผยราคากลาง ม.9


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง ม.9


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง ม.9


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) สายจากบ้านนายจำปี - บ้านนายเงิน พาระแพน บ้านโนนขี้ตุ่น หมุ่ที่ 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) สายจากบ้านนายจำปี - บ้านนายเงิน พาระแพน บ้านโนนขี้ตุ่น หมุ่ที่ 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) สายจากบ้านนายจำปี - บ้านนายเงิน พาระแพน บ้านโนนขี้ตุ่น หมุ่ที่ 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.)สายจากบ้านนางพัด-บ้านนางเป บ้านสี่แยก หมู่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.)สายจากบ้านนางพัด-บ้านนางเป บ้านสี่แยก หมู่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.)สายจากบ้านนางพัด-บ้านนางเป บ้านสี่แยก หมู่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง