เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   ต่อไป 


ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) 2565
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ขอแจ้ง-เวลา ที่จะออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
ประชาสัมพันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แจ้งให้ยื่นแบบรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2563
เอกสารประสัมพนธ์ภาษีป้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรืองการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563
เรืองการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563อัตราภาษีป้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แจ้งส่งเอกสารแบบภ.ด.ส.3 ให้ตรวจสอบรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
เอกสารใบแจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกงรถ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกงรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกงรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง