เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

งาน สปสช.
  | 1   

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบองค์รวม
ผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลกงรถส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จะต้องงดอาหารก่อนนอน เพื่อไปเจาะเลือดและรับยาที่สถานีอนามัย การเดินทางค่อนข้างลำบาก บางหมู่บ้านต้องนั่งรถไปพร้อมกับรถรับส่งนักเรียน ข

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค (ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปี
บ้านเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ในการอยู่อาศัย แต่ปัจจุบัน คนเราไปทำงานนอกบ้าน จึง ทำให้ เราไม่มีการจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด การปรุง-ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดแ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๕๙
จากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ซึ่งโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคและมีการระบาดเกือบทั้งปีและจะพบมากในฤดูฝน ซึ่งมีการป้องกันคื

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบกองทุนฯ
ระเบียบกองทุนฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประเภทที่ ๑ /๒๕๕๘
โครงการที่ดำเนินการแล้ว

แนวทางการดำเนินงาน ๒๕๕๘
ปฎิทินการปฏิบัติงาน ปี 2558

แผนงานประเภทที่ 1/ 2558
แผนงานโครงการปีงบประมาณ 2558

งบประมาณในการดำเนินงาน ปี2558
จำนวนสถานบริการด้านสุขภาพ

จำนวนประชากร
จำนวนประชากร


อำนาจหน้าทีกรรมการ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน

เลขาฯและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการและผู้ช่วย กองทุนฯ

กรรมการ
ตัวแทนภาคประชาชน และสถานบริการด้านสาธารณสุข เป็นกรรมการ

กรรมการ
ตัวแทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ

กรรมการ
ตัวแทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ

กรรมการตัวแทน อ.ส.ม.
ตัวแทน อสม. กรรมการ

กรรมการ จากสภาเทศบาลฯ
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลกรรมการ

รองประธานบริหารกองทุน
รองประธานบริหารกองทุน

ประธานบริหารกองทุนฯ
คณะกรรมการบริหารกองทุน