เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

คู่มือประชาชน
  | 1   

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การขอใบอนุญาตก่อตั้งตลาด


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การขอต่ออายุใบอนุญาติก่อสร้าง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การแจ้งถมดิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การขออนุญาตดัดเเปลง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การแจ้งขุดดิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการใช้งาน eSaraban หน่วยงาน อปท


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การรับชำระภาษีและที่ดิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การรับชำระภาษีป้าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


การจดทะเบียนพานิชย์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง