เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
  | 1   
แผนจัดเก็บและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ปี 2564
แผนจัดเก็บและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนจัดเก็บและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ
แผนจัดเก็บและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง