เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

เทศบัญญัติงบประมาณ
  | 1   


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง