เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ผลการปฏิบัติงานประจำปี
  | 1   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง