เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
  | 1   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำเดือน เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม. พ.ศ. 2564 )

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศสอบราคา
โครงการปรับปรุงคลองดาดคอนกรีต บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสอบราคา
โครงการปรับปรุงคลองดาดคอนกรีต บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง