เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนพัฒนาบุคลากร
  | 1   
ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 1


เอกสารที่เกี่ยวข้อง