เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  | 1   ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกงรถ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกงรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่