เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
แผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดรถยนต์ผ่านได้)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดรถยนต์ผ่านได้)โดยใช้แรงงานในท้องถิ่นบ้านหัวทำนบ หมู่ที่2 เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดรถยนต์ผ่านได้)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดรถยนต์ผ่านได้)โดยใช้แรงงานในท้องถิ่นบ้านกงรถ หมู่ที่1 เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านซ่าเลือด หมู่ ๓ ถึง บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัฐของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัฐของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัฐของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัฐของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านกงรถ(วัดบ้านกงรถ)ถึงบ้านซ่าเลือด (ถนนลาดยาง)หมู่3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากศาลาประชาคม หมู่ 2 ถึงบ้านหนองนา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวทำนบ หมู๋ 2
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวทำนบ หมู๋ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประกวดราคราจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงเรียนบ้านซ่าเลือด หมู่ 3 ถึงบ้านซ่าเลือดน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศโครงการขุดลอกสระคึกฤทธิ์ บ้านสี่แยก หมู่ 6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระคึกฤทธิ์บ้านสี่แยก หมู่ที่6 บ้านสี่แยก จำนวน 2 จุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านกงรถ (วัดบ้านกงรถ ) ถึงทางเข้าบ้านซ่าเลือด หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากประปาบ้านกงรถ ถึงบ้านโคกแค (สายหลัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-biddin)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก หมู่ 7
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายจากประปาบ้านกงรถ ถึงบ้านโคกแค หมู่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับลปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง หม
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมุ่ที่4 ตำบลกงรถ เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง หมู่ที
ยกเลิกประกาศปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง หมู่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรองหมู่ที่ 4
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมุ่ที่4 ตำบลกงรถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 2
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 2 ตำบลกงรถ เทศบาลตำบลกงรถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง หมู่ที
เนื่องจากไม่มีผุ้มายื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 2
เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 2 ตำบลกงรถ เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4 ตำบลกงรถ เทศบาลตำบลกงรถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดำรง ถนนนา ถึงบ้านนายด่อน สายสุดบ้านหัวทำนบ หมู่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเทศบาลตำบลกงรถเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มเติม ปร4 ,ปร5
ก่อสร้างถนนลาดยาง Pavement In Place Recycling สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มเติม ปร4 ,ปร5
ก่อสร้างถนนลาดยาง Pavement In Place Recycling สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มเติม ปร4 ,ปร5
ก่อสร้างถนนลาดยาง Pavement In Place Recycling สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มเติม ปร4 ,ปร5
ก่อสร้างถนนลาดยาง Pavement In Place Recycling สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มเติม ปร4 ,ปร5
ก่อสร้างถนนลาดยาง Pavement In Place Recycling สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มเติม ปร4 ,ปร5
ก่อสร้างถนนลาดยาง Pavement In Place Recycling สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพิ่มเติม ปร4 ,ปร5
ก่อสร้างถนนลาดยาง Pavement In Place Recycling สายบ้านซ่าเลือด - บ้านนาตะคุ จำนวน 2 ช่วง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง