เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป ประชาสัมพันธ์การกำจัดน้ำเสีย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ
เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประมวลจริยธรรม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) 2565
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง