เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม
  | 1 | 2   ต่อไป 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ
การมีส่วนของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ

ภาพประกอบ      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ภาพประกอบ      
วันที่ 23 พศจิกายน 2564 นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโโรน่า-2019 หรือโรคโควิด-19

ภาพประกอบ      

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ซ่อมแซมถนนสายหนองบัวรอง
นางวงเดืิอน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลกงรถ นำกระสอบทรายไปซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เนื่องจากถนนเป็นโพรง ถนนสายบ้านหนองบัวรอง-หินโคน

ภาพประกอบ      

กิจกรรม Big Cleaning day
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ( Big Cleaning day) ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ ตามโค

ภาพประกอบ      

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็น
นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ม.1และ ม.3

ภาพประกอบ    

โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลกงรถ นำโดยนางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้

ภาพประกอบ      

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตำบลกงรถผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ภาพประกอบ      

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำลกงรถมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำลกงรถมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับประชาชนตำบลกงรถ

ภาพประกอบ      


วันที่ 2 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถมอบถุงชังชีพให้แก่ผู้กักตัว
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตำบลกงรถผู้ที่กักตัวในสถานการณ์โควิท 2019

ภาพประกอบ      

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถมอบถุงยังชีพ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถและคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพให้กับผุ้ประสบภัยโควิท

ภาพประกอบ      

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 หจก.ธีรชัย ค้าไม้ มอบน้ำดิื่ม ให้เทศบาลตำบลกงรถ
หจก.ธีรชัยค้าไม้ มอบนำ้ดื่มให้เทศบาลตำบลกงรถเพื่อให้บริการประชาชนที่ศูนย์พักคอย(CI) ของเทศบาลตำบลกงรถ

ภาพประกอบ      

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถมอบรถโยกให้แก่ผู้พิการ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบรถโยกให้แก่ผู้พิการ หมู่่ 7 บ้านโคกแค

ภาพประกอบ      

วันที่ 18 สิงหาคม เทศบาลตำบลกงรถมอบเงินช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกิน
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโคกระบือ

ภาพประกอบ      

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 วัดบ้านโนนขี้ตุ่นบริจาคพัดลมให้เทศบาลตำบลกงรถ
วัดบ้านโนนขี้ตุ่นบริจาคพัดลมให้เทศบาลตำบลกงรถเพื่อใช้บริการประชาชนที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลกงรถ (CI)

ภาพประกอบ      

แจกถุงยังชีพตามโครงการติดตามผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ภาพประกอบ      

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 พิธีเปิดโครงการจัดระบบศูนย์พักคอย (CI)
ประธานในพิธีเปิดโดยนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง

ภาพประกอบ      

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 วัดบ้านหนองบัวรองบริจาคหมอนให้เทศบาลตำบลกงรถ
เพื่อใช้บริการประชาชนที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลกงรถ (CI)

ภาพประกอบ    

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 วัดบ้านโนนขี้ตุ่นบริจาคหมอนที่นอนให้เทศบาลตำบลกงรถ
วัดบ้านโนนขี้ตุ่นบริจาคหมอนที่นอนให้เทศบาลตำบลกงรถเพื่อใช้บริการประชาชนที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลกงรถ (CI)

ภาพประกอบ  

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 วัดซ่าเลือดบริจาคพัดลมให้เทศบาลตำบลกงรถ
วัดซ่าเลือดบริจาคพัดลมให้เทศบาลตำบลกงรถเพื่อใช้บริการประชาชนที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลกงรถ (CI)

ภาพประกอบ    

วันที 13 สิงหาคม 2564 วัดบ้านหัวทำนบบริจาคหมอนที่นอนให้เทศบาลตำบลกงรถ
วัดบ้านหัวทำนบบริจาคหมอนที่นอนให้เทศบาลตำบลกงรถเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลกงรถ (CI)

ภาพประกอบ