เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ

          วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกงรถ นำโดย นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ ผู้แทนประชาคม เทศบาลตำบลกงรถ นำโดยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกงรถ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4/2565) และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกงรถ