เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565  เทศบาลตำบลกงรถ นำโดย นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน  เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ บ้านสี่แยก หมู่ที่ 6  และบ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง