เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

                  การประชุมคณะผู้บริการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565

              วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ เป็นประธานประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลกงรถ ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อมอบหมาย/ติดตามการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาล พร้อมทั้ง ชี้แจงประเด็น (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลกงรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) การนำนโยบาย (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ (3) มาตรการเพื่อการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

             ในการนี้ นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลกงรถ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุง ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการจัดการการทุจริตมิชอบที่ดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป