เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               วันที่ 18 มีนาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อร่วมใจการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น การบริหารงานเทศบาลโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป