เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

         การส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ นำโดย นายเสริง จินดาพันธ์ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานของเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้แทนคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาคประชาคม เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ และติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564