เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           การส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกงรถ นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลกงรถเป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้แทนคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาคประชาคม เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมได้หารือกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลกงรถ