เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 23 พศจิกายน 2564 นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ