เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็น