เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 17 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ หมู่ที่ 7