เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลกงรถมอบรถโยกให้แก่ผู้พิการ