เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 วัดบ้านโนนขี้ตุ่นบริจาคพัดลมให้เทศบาลตำบลกงรถ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกงรถได้รับบริจาคพัดลมจากวันโนนขี้ตุ่น เพื่อบริารประชาชนที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลกงรถ (CI)