เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 พิธีเปิดโครงการจัดระบบศูนย์พักคอย (CI)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกงรถดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลกงรถ ประธานในพิธีเปิด โดยนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉายนายอำเภอห้วยแถลง นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกคนและ อสม.