เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 15 สิงหาคม 2564 วัดบ้านโนนขี้ตุ่นบริจาคหมอนที่นอนให้เทศบาลตำบลกงรถ