เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 15 สิงหาคม 2564 วัดซ่าเลือดบริจาคพัดลมให้เทศบาลตำบลกงรถ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกงรถได้รับบริจาคพัดลมจากวัดซ่าเลือดเพื่อบริการประชาชนที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลกงรถ (CI)