เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


นายกเทศมนตรีตำบลกงรถมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักกันตนเองจากโรคโควิด-19ในเขตตำบลกงรถ