เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


สถานีสูบน้ำบ้านหัวทำนบ หมู่2 เพื่อบริการน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน