เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายนฤบล มณีเนตร
นักบริหารงานสาธารณสุข 0943634969


นางสาวสุภาภรณ์ อุ่นประชา
สัตวแพทย์ชำนาญงาน 0814702809


นายชูศักดิ์ ผันอากาศ
พนักงานจ้างทั่วไป 0994746880