เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สมาชิกสภา เทศบาล


นายนาวิน แม่นศรนรา
ประธานสภาเทศบาล 0982129560


นายเสริง จินดาพันธ์
รองประธานสภาเทศบาล 0857696757


นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาเทศบาล 0851900499


นางสาวชยุดาพร พาเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล 0632259599


นางมณี ศรีประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล 0635134899


นายวิมล กล้าวาจา
สมาชิกสภาเทศบาล 0934154708


นายสมจิตร พะภาตะนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล 0626828722


นายสมนึก นิจพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาล 0837224502


นายแสวง ชูไทย
สมาชิกสภาเทศบาล 0616434880


นายหนูแดง ยั่งยืน
สมาชิกสภาเทศบาล 0991158010


นายหนูนา มูลยาพอ
สมาชิกสภาเทศบาล 0653108266


นายอาทิตย์ พิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล 0971924394