เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

หัวหน้าส่วนราชการ


นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการเเทนปลัดเทศบาล 0942244777


นางสมส่วน เดชขุนเดช
ผู้อำนวยการกองคลัง 0935299264


นางรินดา ถ้ากลาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 0626529842


นายประสิทธิ์ ทศดร
ผู้อำนวยการกองช่าง 0982459767


นายสันติสุข หมั่นอุตส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 0887198945


นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 0879653219


สิบเอกรังสรรค์ หอยสังข์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 088-3786645