เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

หัวหน้าส่วนราชการ


นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการเเทนปลัดเทศบาล 0857755927


นางสมส่วน เดชขุนเดช
ผู้อำนวยการกองคลัง 0935299264


นายนฤบล มณีเนตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 0943634969


นายประสิทธิ์ ทศดร
ผู้อำนวยการกองช่าง 0982459767


นายสันติสุข หมั่นอุตส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 0887198945


นางวิมลรัตน์ วิลัยกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 0956103651


นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 0879653219