เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สำนักงานปลัด


สิบเอกรังสรรค์ หอยสังข์
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด 0883786645


นายวุฒินันท์ จันทร์เขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 081 5485009


สิบเอกรังสรรค์ หอยสังข์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 0883786645


นางกาญจนา ศรีประสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0896354673


นางมะณีวรรณ อินทร์มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 0831013193


นางสาวรัตนาภร แก้วโพธิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0849378752