เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

คณะผู้บริหาร


นางวงเดือน ศิริวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 0647305616


นายสรพงศ์ คำชำนิ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 0823155564


นายวิรัตน์ ทวยมีฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 0812672061


นายบุญนำ การกรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 0854192038


นายชวน ตุ่มนาค
เลขานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 0846054378


นายนรงค์ฤทธิิ์ ทองหวั่น
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 0857755927


นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 0857755927