เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กองคลัง


นางสมส่วน แขพิมาย
ผู้อำนวยการกองคลัง 0935299264

 
นางสาวปิยนันท์ ปานทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 0621505097


นายพงษ์ศักดิ์ แสนคุณท้าว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 0848312722